Algemene- en aanvullende voorwaarden en disclaimer

Algemene Voorwaarden van: Eye Soulution

versie 2022.01

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van Eye Soulution

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   7 – De prijs

Artikel   8 – Nakoming en extra garantie

Artikel   9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Opzegging duurtransacties

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 13 – Geschillen

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Eye Soulution worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Eye Soulution;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Eye Soulution in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Eye Soulution: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Eye Soulution en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Eye Soulution gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van Eye Soulution

Eye Soulution
Populier 12, te Naaldwijk

Telefoon: 06 – 39 35 58 00
E-mailadres: academy [a] eyesoulution .com

KvK-nummer: 59313978
Btw-identificatienummer: NL.0015.84.809.B.60

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eye Soulution en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Eye Soulution en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Eye Soulution voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Eye Soulution zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Eye Soulution gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Eye Soulution niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Eye Soulution onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Eye Soulution is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Eye Soulution passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Eye Soulution daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Eye Soulution kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Eye Soulution op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Eye Soulution zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen;
 6. het bezoekadres van de vestiging van Eye Soulution waar de Consument met klachten terecht kan;
 7. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

De Consument doet afstand van zijn herroepingsrecht voor zover de levering van de dienst van Eye Soulution met toestemming van de Consument is begonnen, omdat de Consument direct toegang krijgt tot het lesmateriaal.

 

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Eye Soulution producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Eye Soulution geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Eye Soulution dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Eye Soulution staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Eye Soulution, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Eye Soulution kan doen gelden indien Eye Soulution is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Eye Soulution zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Eye Soulution kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Eye Soulution geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Eye Soulution het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Eye Soulution tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Eye Soulution bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 – Opzegging duurtransacties

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Bij het voortijdig afbreken van de overeenkomst blijft de betalingsverplichting van de volledige dienst bestaan. Restitutie van (een gedeelte van) de dienstverlening is niet mogelijk.
 4. Zolang van de Consument geen betaling is ontvangen, heeft Eye Soulution het recht de toegang tot de diensten te weigeren.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Eye Soulution te melden.
 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Eye Soulution is gewezen op de te late betaling en Eye Soulution de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Eye Soulution gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Eye Soulution kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Eye Soulution stelt de belangen van de Consument centraal. Het kan echter gebeuren dat Consument niet tevreden is en een klacht heeft.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Eye Soulution.
 3. Bij Eye Soulution ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Eye Soulution binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Consument dient Eye Soulution in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Eye Soulution en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende voorwaarden van Eye Soulution

versie 2023.01

KvK-nummer: 59313978

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1  ‘Anders kijken is scherper zien!’ – Online programma

Artikel 2 ‘Anders kijken is scherper zien!’ – Online programma Implementatiesessie

Artikel 3 ‘Anders kijken is scherper zien!’ – Online programma met 1-op-1 begeleiding

Artikel 4  Veiligheid en aansprakelijkheid / eigendomsrecht / vertrouwelijkheid

Artikel 5 Overige

 

Artikel 1 – ‘Anders kijken is scherper zien!’ – Online programma

 1. Consument krijgt na betaling maximaal 1 jaar toegang tot het online lesprogramma 'Anders kijken is scherper zien!' op www.academy.eyesoulution.com middels een eigen gebruikersaccount. Uitzondering hierop is als het online lesprogramma of de website www.academy.eyesoulution.com door Eye Soulution wordt opgeheven.

 

Artikel 2 – ‘Anders kijken is scherper zien!’ – Online programma Implementatiesessie

 1. Consument krijgt na betaling van het online lesprogramma ‘Anders kijken is scherper zien!’ op www.academy.eyesoulution.com de mogelijkheid om één (of meerdere) implementatiesessie(s) bij te boeken.
 2. Bij annulering door Consument op of na de aankoopdatum van ‘Anders kijken is scherper zien! – Online programma Implementatiesessie' wordt het volledige cursusbedrag door Eye Soulution aan Consument in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
 3. De ‘Anders kijken is scherper zien! – Online programma Implementatiesessie' bevat 1 online 1-op-1 sessie van 30 minuten (of zoveel meer als aangekocht).
 4. Indien de afspraak niet kan plaatsvinden omdat Consument verhinderd is, kan de afspraak maximaal 2 keer worden opgeschoven.
 5. De afspraak voor de sessie kan tot uiterlijk 24 uur van te voren worden verplaatst.
 6. Gemiste sessies (door toedoen van de Consument zelf) kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
 7. De sessie dient binnen 2 maanden na aankoopdatum van de implementatiesessie (en binnen 1 jaar na aankoopdatum van ‘Anders kijken is scherper zien! – Online programma') plaats te vinden. De afspraak wordt via de online agenda/ in onderling overleg ingepland. Het recht op een nog niet benutte sessie vervalt 2 maanden na de aankoopdatum. Voor elke extra aangekochte sessie wordt de termijn van 2 maanden met 1 maand verlengd. In uitzonderlijke situaties kan Eye Soulution besluiten om deze termijn te verlengen. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Eye Soulution.
 8. De implementatiesessie behorende bij ‘Anders kijken is scherper zien! – Online programma' is persoonsgebonden. Deze kan niet zonder schriftelijke toestemming van Eye Soulution aan een ander worden overgedragen.

 

Artikel 3 – ‘Anders kijken is scherper zien!’ – Online programma met 1-op-1 begeleiding

 1. Consument krijgt na betaling maximaal 1 jaar toegang tot het online lesprogramma ‘Anders kijken is scherper zien!’ op www.academy.eyesoulution.com middels een eigen gebruikersaccount. Uitzondering hierop is als het online lesprogramma of de website www.academy.eyesoulution.com door Eye Soulution wordt opgeheven.
 2. Bij annulering door Consument op of na de startdatum van ‘Anders kijken is scherper zien! – Online programma met 1-op-1 begeleiding' wordt het volledige cursusbedrag door Eye Soulution aan Consument in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
 3. Bij ‘Anders kijken is scherper zien! – Online programma met 1-op-1 begeleiding' zijn 12 online 1-op-1 sessies van 30 minuten inbegrepen. Deze sessies zullen 1 keer per week plaatsvinden, binnen 4 maanden na aankoopdatum. De afspraken worden in onderling overleg ingepland.
 4. Indien de wekelijkse afspraak niet kan plaatsvinden omdat Consument verhinderd is, kan de afspraak maximaal 2 keer een week worden opgeschoven.
 5. Afspraken voor de sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden verplaatst.
 6. Gemiste sessies (door toedoen van de Consument zelf) kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
 7. Alle sessies dienen uiterlijk binnen 4 maanden na startdatum te hebben plaatsgevonden. Het recht op nog niet benutte sessies vervalt 4 maanden na de startdatum. In uitzonderlijke situaties kan Eye Soulution besluiten om deze termijn te verlengen. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Eye Soulution.
 8. De sessies behorende bij ‘Anders kijken is scherper zien! – Online programma met 1-op-1 begeleiding' zijn persoonsgebonden. Deze kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van Eye Soulution aan een ander worden overgedragen.

 

Artikel 4 – Veiligheid en aansprakelijkheid / eigendomsrecht / vertrouwelijkheid

 1. Iedere deelnemer aan de ’Anders Kijken Is Scherper Zien’ (online) programma’s, workshops, informatieavonden/ lezingen, e.d. dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus en tijdens de heen- en terugreis. Eye Soulution aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevolgen van deelnemers aan een onder haar georganiseerde opleiding of instructie. Dit geldt ook voor enig gevolg van het niet onverwijld uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Eye Soulution verstrekte cursusmateriaal, de online omgeving www.academy.eyesoulution.com, de website www.eyesoulution.nl en de website www.eyesoulution.com (evenals alle social media kanalen van Eye Soulution) liggen bij Eye Soulution. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Eye Soulution.
 3. Alle informatie die door cursisten/ klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Eye Soulution, haar medewerkers en de docenten.

 

Artikel 5 – Overige

 1. Alle individuele lessen, groepslessen, workshops, informatieavonden, events, e.d. georganiseerd door Eye Soulution zijn slechts een aanvulling op de reguliere oogheelkunde en dienen niet als vervanging hiervan gezien te worden. Consument dient altijd onder controle van een oogarts of opticien te blijven. Er wordt geen garantie voor verbetering gegeven. Consument is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze uitvoeren van de activiteiten en goede kijkgewoonten.

Disclaimer

Algemeen

Ik begrijp dat het volgen van de lessen “Anders kijken is scherper zien!” (op basis van de Bates-methode) een leerproces is om mijn zicht te verbeteren. Ik begrijp dat holistische zelfgenezingspraktijken enkele dagen, weken, maanden, tot enkele jaren of zelfs langer kunnen duren. Dit is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie.

Eigen verantwoordelijkheid

Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn deelname aan (online) lessen en activiteiten over “Anders kijken is scherper zien”, zal mijn intuïtie blijven volgen en zal zelf beslissen wat verantwoord is. Ik begrijp dat ik alleen zelf mijn zicht kan beïnvloeden door middel van de Bates-methode.

Geen vervanging reguliere oogheelkunde

Ik begrijp dat de Bates-methode en de (online) sessies/ lessen “Anders kijken is scherper zien!” niet de traditionele disciplines of reguliere onderzoeken en behandelingen vervangen. Ik begrijp dat leraren van de Bates-methode geen artsen zijn. Er worden geen medische diagnoses gesteld, voorschriften gegeven en behandelingen uitgevoerd in de sessies/ lessen.

Ik zal het advies van medisch specialisten inroepen als ik denk dat dit voor mijn zicht noodzakelijk of verstandig is.

Ik ben geadviseerd om mijn vooruitgang te laten monitoren door een oogarts of opticien en minder sterke glazen/ lenzen te laten voorschrijven als dit nodig is.

Verkeer e.d.

Ik zal geen risico’s nemen, bij het gebruik van lagere sterktes dan voorgeschreven door de oogarts/ opticien, in situaties die gevaar voor mezelf en/ of anderen op kunnen leveren (bijvoorbeeld in het verkeer of bij het besturen van machines) of situaties die extra aandacht vereisen. Er is een gezichtsscherpte van minimaal 50% vereist om deel te mogen nemen aan het verkeer (als je gezichtsscherpte minder dan 50% is, dan ben je niet verzekerd).

Aansprakelijkheid

Ik ga ermee akkoord dat ik “Eye Soulution” niet verantwoordelijk houdt en/of aansprakelijk stel voor veranderingen of het uitblijven van veranderingen m.b.t. mijn zicht en/of anderszins.